Hotel Perugia je dočasne v rekonštrukcii. Čoskoro otvoríme.
Reštaurácia je otvorená.
Hotel Perugia is temporarily under construction. Soon open.
The restaurant is open.
Reštaurácia / Restaurant
+421.911.332.217